برای ثبت شرکت سهامی خاص نیازمند مدارک شناسایی تمامی اعضاء از جمله بازرسین هستیم لازم به ذکر است که برای ثبت این نوع شرکت ( 3 نفر سهام دار 2 نفر بازرس ) تعداد اعضا هستند ، همچنین مدارک مورد نیاز دیگر میتوان گفت : آدرس و کد پستی معتبر برای محل شرکت( آدرس دوم نیز میتواند داشته باشید که به عنوان شعبه دوم نام برده می شود ) انتخاب نام شرکت ( لازم به ذکر است که نام شرکت باید 4 سیلابه الی 5 سیلاب باید باشد ) انتخاب موضوع شرکت (  تهیه و تدوین موضوع توسط ثبت ایلیا انجام خواهد شد ) . اگر موضوع شرکت نیاز به مدرک تحصیلی داشت باید یکی از سهام داران مدرک تحصیلی مرتبط داشته باشند ( مدرک مرتبط با مدیرعامل باید باشد ) . داشتن مجوز فعالیت در صورتی که موضوع فعالیت نیاز به مجوز داشته باشد . سرمایه اولیه جهت ثبت شرکت سهامی خاص نیز 100 هزار تومان است 35 درصد سرمایه اولیه باید به بانک واریز شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله لینک شده مراجعه کنید.

 

مدارک شرکت

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1.  کپی شناسنامه برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین.
 2. کپی کارت ملی برابر اصل شده – توسط دفاتر اسناد رسمی- همه اعضای هیأت مدیره، سهامداران و بازرسین(در موسسه حقوقی بین الملل برابر اصل مدارک توسط وکیل بدون دریافت هزینه ای انجام می‌شود.)
 3. در صورتی که اعضا یا سهامداران شخص حقوقی باشند؛ رونوشت آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، رونوشت روزنامه رسمی آخری تغییرات + رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
 4. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن، در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن، همین طور اصل و ترجمه وکالت نامه.
 5. ارائه اقرارنامه همه اعضای هیأت مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند، و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 6.   امضای وکالت نامه.                                                                                                        
 7.  ارائه اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 8.  ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصد سرمایه شرکت به حسابی به نام شرکت.
 9. ارائه مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز برای شرکت سهامی خاص بر اساس قانون تجارت               

 1. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 2. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. تعیین اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 6. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 7. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 8. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:
 9. نمونه متن اقرارنامه:بازرس(بازرسین)اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.
 10. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 11. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

قانون تجارت و ثبت شرکت سهامی خاص

در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است:"شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست."
شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیر بازرگانی باشد،بازرگانی محسوب می شود.می توان گفت با تعریفی کلی که برای عقد بودن شرکت های تجاری به عمل آمده شرکت سهامی نیز از جمله عقود محسوب می گردد.مسوولیت شرکاء محدود به سهام می باشد و مبلغ اسمی سهام نیز باید با یکدیگر مساوی باشد.شرکت های سهامی خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تبدیل می شوند.

شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود.مسوولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

مشاوره رایگان مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت ایلیا با داشتن سالها فعالیت در زمینه ثبت شرکت میتواند به شما عزیزان در رابطه با مدارک ثبت شرکت سهامی خاص مشاوره های لازم را دهد. و همچنین از صفر تا صد ثبت شرکت در کنار شما خواهیم بود فقط کافی است مدارک مورد نیاز که در قسمت بالا ذکر شده است را تهیه نمایید و به ثبت ایللیا تحویل دهید بعد از 14 روز کاری کار ثبت شرکت شما به پایان خواهد رسید . لازم به ذکر است که شما میتوانید با شماره تماس  : 026-32137 تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما در رابطه با مدارک ثبت شرکت و چگونگی تهیه آن بهره مند شوید .

خصوصیات شرکت سهامی خاص

 1. سرمایه شرکت در هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد و هم چنین شرکای هم نباید از سه نفر کمتر باشند.
 2. سهام شرکت قابلیت این را ندارد تا بتواند در بازار بورس قابل معامله شود و نقل و انتقال سهام شرکت هم وابسته به موافقت مدیران و مجامع عمومی سهامداران می باشد.در ضمن این شرکت قادر نمی باشد جهت صدور اوراق قرضه مبادرت کند.
 3. مسئولیت هر کدام یک از سهامداران در شرکت سهامی خاص محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد،هم چنین همه سرمایه و دارایی آن باید توسط موسسان تاسیس شود هم چنین تعداد شرکای آن هم نباید از سه نفر باشد.
 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...