مدارک ثبت شرکت سهامی خاص که باید به مرجع ثبت شرکت تسلیم شود ، عبارتند از :

  • - گواهینامه بانگی حاکی از تأدیه قسمت نقدی سهام ، که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل قسمت نقدی آن با شد .
  • - اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام ، که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
  • - هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقد باشد ، باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت قیمت گذاری آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شود . و در صورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و  موجبات آن ، در اظهارنامه نوشته شود .
  • - صورتجلسه حاکی از انتخاب اولین  مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت اعم از اصلی و علی البدل ، و نام روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی سالانه ، در آن منتشر خواهد شد . این صورتجلسه باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد .
  • - نام و مشخصات مدیران و بازرس یا بازرسان منتخب اعم از اصلی و علی البدل ، و دارندگان حق امضا ، و نیز نام و مشخصات مدیر عامل که به وسیله مدیران شرکت انتخاب شده است و حدود اختیارات وی .

 اعلانات کتبی قبول سمت از طرف مدیران و بازرس یا بازرسان منتخب . قانون متذکر می شود که سایر قیود و شرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام مقرر است . در مورد شرکت سهامی خاص لازم الرعایه نخواهد بود . این قیود و شرایط عمدتاً راجع است به تأمین قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام به وسیله مردم که مستلزم انتشار اعلامیه پذیره نویسی و اقدامات دیگر مربوط به آن می باشد ، ولی در شرکت سهامی خاص چون همه سرمایه توسط مؤسسین تأمین می شود ، در واقع نیازی به انجام امور مزبور نیست .

مرجع ثبتش رکت سهامی خاص ، همان است که در شماره 56، در مورد شرکت سهامی عام گفته شد .