اطلاعات لازم در خصوص شرکتهای عمرانی و ساختمانی

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت: 1) دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران 2) دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران 3) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد 4) دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد 5) فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌) 6) ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است 7)ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

مقالات  ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

ثبت شرکت عمرانی جهت ثبت شرکت عمرانی ( ساختمانی ) ترجیحا شرکت سهامی خاص تاسیس گردد ثبت شرکت از نوع عمرانی و ساختمانی نیاز به هیچ گونه اخذ مجوز ندارد مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص : 1-گواهی عدم سوء پیشینه از کلیه اعضاء 2-کپی مدارک شناسایی از کلیه اعضاء تعداد اعضاء در شرکت سهامی خاص :3 سهامدار و 2 بازرس می باشد بازرسین هیچ گونه قرابت سببی و نسبی نباید با اعضاء داشته باشند موسسه ثبت شرکت بین الملل تلاش دارد تا رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورد .