اشخاص هیئت مدیره از بین سهامداران انتخاب می شوند. شخص حقوقی نیز می تواند سهامدار شرکت باشد. طبق ماده 110 لایحه اصلاح قانون تجارت ، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، به بیان ماده 110، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود، جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند.

چنین نماینده ای، به تصریح ماده مذکور، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی برای اعضاء هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی، که او را به نمایندگی تعیین نموده است «مسئولیت تضامنی» خواهد داشت.

اشخاص حقوقی، می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب خواهد شد.

الزامات عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره

در این خصوص الزامات ذیل برقرار است : ( ماده 110 ل. ا.ق. ت )

  • اگر یک شخص حقوقی به عنوان عضو هیات شرکت سهامی انتخاب گردد، آن شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
  • شخص حقوقی عضو هیات مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباَ به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می شود.
  • شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره انتخاب می گردد، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره می باشد.
  • شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره انتخاب می گردد، از جنبه مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت، اما مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص حقیقی است.