عضویت شخص حقوقی در هیأت مدیره از بین سهامداران انتخاب می شوند . شخص حقوقی نیز می تواند سهامدار شرکت باشد . طبق ماده 110 لایحه اصلاح قانون تجارت ، اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت ، به بیان ماده 110 ، شخص حقوقی همان مسؤولیتهای مدنی شخص حقیقی را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود ، جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند . چنین نماینده ای ، به تصریح ماده مذکور  ، مشمول همان شرایط و تعهدات و مسؤولیتهای مدنی و جزائی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی ، که او را به نمایندگی تعیین نموده است « مسؤولیت تضامنی » خواهد داشت .

شخص حقوقی عضو هیأت مدیره  ، می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب خواهد شد .