هیأت مدیره کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشد . عزل هیأت مدیره کلاً ، یا عزل احد یا تعدادی از اعضای آن ، حتی اگر به وسیله مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده باشند ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی است . در موردی دادگاه نیز می تواند به عزل هریک از اعضای هیأت مدیره اقدام کند . توضیح این که به موجب قانون برخی از اشخاص از عضویت در هیأت مدیره ممنوع هستند . حال اگر از اشخاص ممنوع ، کسی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شود یا شخص پس از انتخاب شدن به علت تحقق شرایط ، مشمول ممنوعیت مزبور گردد . دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل وی را صادر می کند . ( اشخاص ممنوع از عضویت هیأت مدیره ، شماره 257 و بعد ، بیان خواهد شد ) .