نحوه عزل مدیر عامل شرکت تعاونی

سهامداران یا اعضای هیئت مدیره می‌ توانند پس از ثبت شرکت و انتخاب اعضای هیئت مدیره، در صورت لزوم، با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، نسبت به تغییر مدیرعامل اقدام کنند.

برای تغییر مدیرعامل، باید صورتجلسه‌ ای با عنوان “صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده” تنظیم شود.

در این صورتجلسه، دلایل تغییر مدیرعامل و همچنین فرد جایگزین باید به طور مشخص ذکر شود.

پس از تنظیم صورتجلسه، باید به مراجع ذیربط قانونی ارسال شود تا فرآیند تغییر مدیرعامل به طور رسمی انجام شود.

هیئت مدیره در شرکت‌ های سهامی:

هر شرکت سهامی توسط تعدادی از صاحبان سهم اداره می‌ شود که به آنها “هیئت مدیره” می‌گویند.

هیئت مدیره متشکل از چندین نفر از صاحبان سهم است که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت زمان مشخصی جهت اداره امور شرکت انتخاب می‌شوند.

اعضای هیئت مدیره در طول دوره تصدی خود، وظایف قانونی خود را انجام می‌ دهند.

چنانچه سهامداران یا اعضای هیئت مدیره پس از ثبت شرکت و انتخاب اعضا هیئت مدیره، بنا به دلایلی تشخیص دادند که لازم است مدیر عامل تغییر کند، می توانند از طریق صورتجلسه ای با عنوان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ، مدیرعامل را تغییر دهند.

هر شرکت سهامی به وسیله تعدادی از اشخاص صاحب سهم اداره می شود که هیات مدیره گفته می شود.

هیات مدیره عبارت است از گردهمایی تعدادی از صاحبان سهام که به وسیله مجمع عمومی موسس یا عادی به منظور مدت مشخصی جهت اداره امور شرکت انتخاب می شود.

برای مدتی که مشخص شده است وظیفه خود را ایفا می کنند. با توجه به قانون برای شرکت های سهامی خاص، هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد اما با این حال از آنجائی که هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص هم مانند یک شرکت سهامی عام بایستی یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب نماید.

پس با توجه به قانون هیات مدیره شرکت های سهامی خاص هم باید حداقل از ۲ نفر عضو تشکیل شده باشد.به وسیله مجمع عمومی عادی مدیران انتخاب می شوند.

مجمع عمومی موسس اولین مدیران شرکت را انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تاسیس شده شمرده می شود که مدیران و بازرسان انتخاب شده باشند و قبولی خود را اعلام داشته باشند.

شرایط عزل هیئت مدیره در شرکت تعاونی

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت‌ های تعاونی، از قدرتی برخوردار است که می‌ تواند بدون نیاز به دلیل خاص، اقدام به عزل تمام یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره نماید. این موضوع به این معناست که محدودیتی برای این مجمع در خصوص عزل هیئت مدیره وجود ندارد و حتی در صورت عدم وجود ناکارآمدی یا تخلف از سوی هیئت مدیره، می توان آنها را عزل کرد.

تشریفات قانونی عزل هیئت مدیره

  • رعایت تشریفات دعوت و برگزاری مجمع عمومی: برای عزل هیئت مدیره از طریق مجمع عمومی عادی، باید تشریفات قانونی مربوط به دعوت و برگزاری این مجمع به طور کامل رعایت گردد. طبق ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، باید تاریخ، محل، ساعت و نشانی کامل برگزاری مجمع و همچنین موضوع عزل هیئت مدیره به عنوان یکی از دستورات جلسه، قید شده باشد.
  • انتشار آگهی دعوت: برابر ماده 97 لایحه قانونی مذکور، دعوت مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوع عزل هیئت مدیره، باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود، به اطلاع عموم برسد.
  • رعایت فاصله زمانی: بین زمان انتشار آگهی دعوت و تاریخ تشکیل جلسه مجمع، باید حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز فاصله باشد (ماده 98 لایحه قانونی).
  • انتخاب رئیس جلسه: در صورتی که عزل هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع باشد، طبق روال معمول، رئیس جلسه مجمع عمومی نباید رئیس هیئت مدیره شرکت باشد، بلکه باید از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی آراء انتخاب شود (ماده 101 لایحه قانونی).
  • حضور کلیه سهامداران: اگر تمام صاحبان سهام در مجمع عمومی عادی حضور داشته باشند، نیازی به انتشار آگهی دعوت و رعایت تشریفات آن نیست و می‌توان در همان جلسه و به صورت فی المجلس، موضوع عزل هیئت مدیره را در دستور جلسه قرار داده و در مورد آن تصمیم‌ گیری کرد (تبصره ماده 97 لایحه قانونی).
  • تصمیم مجمع عمومی عادی مبنی بر عزل هیئت مدیره، نیازی به ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت‌ ها و یا انتشار آگهی در روزنامه رسمی ندارد (ماده 106 لایحه قانونی).
  • در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق‌تر، می‌توانید به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراجعه نمایید.

نمونه صورتجلسه عزل مدیرعامل

نمونه صورتجلسه عزل مدیرعامل شرکت تعاونی

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ………..  به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……………..…    ناظر جلسه ………………     ناظر جلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                          بازرس علی البدل: