در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی ازطریق مطالبه و وصول مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند ، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالعه ، مقرر دارد . پس از انقضای چنین مهلتی ، هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد تعلق خواهد گرفت بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده ، اضافه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه ، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت دیرکرد و چهار درصد اضافی ، تماماً پرداخت نشود ، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ، از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده ، به فروش خواهد رسانید . از حاصل فروش بدواً کلیه هزینه های مترتبه ، برداشت می گردد و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم ( بابت اصل و خسارات و هزینه ها ) بیشتر باشد ، مازاد به او پرداخت می شود . – اگر حاصل فروش کمتر از بدهی مزبور باشد باقیمانده بدهی از وی قابل مطالبه خواهد بود .

آگهی فروش سهم ، با قید مشخصات سهام مورد مزایده ، فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، منتشر و یک نسخه از آگهی ، وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . هرگاه وی قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است ، کلیه بدهیهای مربوط را به شرکت پرداخت نماید ، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد . در صورت فروش سهام ، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف می شود و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه « المثنی » به نام خریدار صادر و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ، ابطال می گردد و مراتب برای اطلاع عمومی آگهی می شود .

ارندگان سهامی که سهام آنها در معرض فروش گذاشته شده است ، حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی شرکت را ندارند . و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی ، تعداد این  گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت ، کسر خواهد شد . بعلاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت ، همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم ، نسبت به این گونه سهام ، معلق خواهد ماند . در مورد مزبور هرگاه دارندگان سهام ، قبل از فروش ، بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها ، به شرکت پرداخت کنند ، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را ، که مشمول مرور زمان نشده باشد ، مطالبه نمایند .