الف –ضمانت اجرایی شرکت با مسئولیت محدود: در اسم شرکت باید عبارت : - با مسؤولیت محدود ، قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود . ب – اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم  او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .

در شرکت با مسؤولیت محدود ، همان طور که ( شماره 577 ) گفته شد ، اصولاً هیچ یک از شکاء در برابر بدهی های شرکتی مسؤولیتی ندارد . در بند « الف » شماره فوق ، نتیجه شرکت تضامنی محسوب شدن و تابع مقررات آن بودن ، این است هر یک از شرکای شرکت با مسؤولیت محدود ، برخلاف قاعده مزبور ، طبق مقررات شرکت تضامنی ، به تنهائی و قطع نظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارد ، مسؤول پرداخت تمام بدهی های شرکت خواهد بود . به این ترتیب که هرگاه شرکت منحل شود و دارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از طلبکاران شرکت برای مطالبه و وصول باقی مانده طلب خود از دارائی شخصی شرکاء ، می تواند به اختیار خود به هر یک از آنها منفرداً یا به دو یا چند یا همه آنان مجتمعاً ،  مراجعه و علیه آنها اقامه دعوی نماید . و نیز می تواند پس از رجوع به یک یا دو یا تعدادی از آنها و عدم وصول تمام یا قسمتی از طلب خود ، برای وصول تمام یا بقیه وصول نشده آن ، به شریک یا شرکاء دیگر مراجعه و علیه آنها اقامه دعوی کند . حکم دادگاه علیه شرکائی که علیه آنها به وسیله یک دادخواست اقامه دعوی شده است ، بر اساس تضامن صادر خواهد شد .

هرگاه یکی از شرکاء که در اثر  مراجعه طلبکاران شرکت یا در اثر حکم دادگاه ،  تمام باقی مانده بدهی شرکت را بپردازد ، می تواند ، به علت مسؤولیت سایر شرکاء نسبت به پرداخت بدهی مزبور ، به آنان مراجعه کند و سهمی مربوط به آنان را از بدهی پرداخت شده ، به نسبت سهم الشرکه آنها ،  از آنان مطالبه و وصول نماید .

در بند « ب » مذکور در شماره 585 ، این امر که شریکی که نام او ، به همراهس اسم شریک قید شده ، در حکم شریک ضامن خواهد بود ، دارای این نتیجه است که وی به تنهائی مسؤول پرداخت تمام بدهی های شرکت بوده و اگر شرکت منحل شود و دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن نباشد ، طلبکار یا طلبکاران شرکت می توانند باقی مانده طلب خود را از وی مطالبه و با اقامه دعوی علیه وی در دادگاه، از دارائی شخصی وی وصول نمایند . چون در این مورد ، برخلاف بند « الف » شماره 585 ، شرکای دیگر ، هیچ مسؤولیتی در برابر بدهی های شرکت ندارند ، لذا شریکی که به شرح فوق ، باقی مانده طلب طلبکار یا طلبکاران شرکت را پرداخته است ، حق ندارد نسبت به آن ، به شرکای مزبور مراجعه کند.

شرکت با مسؤولیت محدود باید در هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره به طور خطی یا چاپی صادر  می کند ، سرمایه خود را صریحاً ذکر نماید و نیز مکلف است که در  کلیه اسناد و اوراق مزبور ، تصیح نماید که در تحت چه شماره ای به ثبت رسیده است .