پس از خاتمه کار مجمع عمومی مؤسس ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس تهیه می گردد که در آن خلاصه اقدامات مجمع ، تعداد آرائی که اساسنامه به وسیله آنها تصویب شده است ، اسامی و مشخصات اعضای هیأت مدیره و بازرسیا بازرسان منتخب اعم از اصلی و علی  البدل و تعداد آراء آنان ، نوشته می شود . این صورتجلسه باید به امضای رئیس مجمع ، منشی و دو نفر ناظران جلسه مجمع عمومی مؤسس برسد . اضافه می شود که در هر نوبت که جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل نمی شود ، مؤسسین باید صورتجلسه ای دایر بر عدم تشکیل جلسه با ذکر علت ، تهیه و امضا کنند . چنین صورتجلسه ای را ، صورتجلسه منفی می نامند .