صورتجلسه مجمع عمومی : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی باید صورتجلسه ای توسط منشی ، تهیه و تنظیم شود . این صورتجلسه به امضای هیأت رئیسه مجمع ، مرکب از رئیس ، منشی و دو نفر ناظر ، رسیده و یک نسخه از آن جزو مدارک شرکت ، در مرکز شرکت ضبط و نگاهداری می شود . در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی راجع باشد به : 1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان ، 2- تصویب تزارنامه شرکت ، 3- کاهش یا افزایش سرمایه ، 4- هر نوع تغییر در اساسنامه ، 5- انحلال شرکت و نحوه تصفیه بعد از انحلال ، لازم است که یک نسخه از صورتجلسه جهت ثبت ، به مرجع ثبت شرکت ارسال گردد .

هرگاه هیأت رئیسه مجمع عمومی ،  صورتجلسه مربوطبه آن را تهیه نکند به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد