تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع هر شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و قصد تغییر و یا گسترش یا کاهش موضوع فعالیت خود را داشته باشد باید این تغییرات را طی یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

در ابتدا نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که در آن باید تمام اعضاء شرکت حضور داشته باشند و یک صورتجلسه حاکی از تغییر موضوع فعالیت تنظیم میشود.

اگر این تغییرات نیازط به اجازه از نهاد خاصی را داشته باشد در ابتدا باید از اداره ثبت شرکت ها یک برگه استعلام گرفته شود و به نهاد ذی صلاح ارائه می شود. پس از آن جواب استعلام همراه با صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود.

 ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع فعالیت شرکت

زمانی که موضوع فعالیت شرکت تغییر کند یا موضوعات جدیدی به موضوعات پیشین افزوده گردد، مجمع عمومی تشکیل جلسه داده و اعضا مبادرت به امضای صورتجلسه تغییر یا الحاق موضوع می‌نمایند.

در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید پس از تحویل مدارک لازم به مرجع مربوط جهت دریافت مجوز اقدام نمود و همراه با صورتجلسه تنظیم شده به اداره ثبت ارجاع نمود.

تغییر موضوع شرکت

ثبت تغییر موضوع شرکت

الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت بر طبق قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند .

انجام این تغییر با تنطیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت امکان پذیر می باشد.

در صورتی که موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد، لازم است که قبلا از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع مجوزهای لازم اخذ گردد که در سامانه اداره ثبت شرکتها لیست موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ذکر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت الحاق به موضوع شرکت

 • کپی آگهی تاسیس
 •  کپی روزنامه رسمی
 •  کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
 • در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات فرایند تغییر موضوع (الحاق موضوع)
 • تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سامان ثبت
 • تحویل مدارک به وکلا
 • تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا
 • تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 • در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.
 • تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات

مراحل الحاق به موضوع شرکت

تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود. پس از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام سهامداران و یا شرکا همراه با درصد سهام آنها و امضا ذیل صورتجلسه توسط سهامداران و یا شرکا شرکت، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گردید .

درصورت تأیید موضوع فعالیت الحاق شده آگهی تغییرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.

نکات مهم در تنظیم موضوع فعالیت شرکت

 • موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
 • موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
 • موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
 • امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
 • در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت  تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.