اگر پس از بررسی اعضای شرکت به این نتیجه برسند که موضوع شرکت باید تغییر کند و یا نیاز به تصحیح آن می باشد، می‌توانند موضوع شرکت را تغییر دهند.

تغییر موضوع فعالیت شرکت

همان‌طور که گفته شد موضوع شرکت در واقع نشان ‌دهنده هدف فعالیت آن شرکت است. پس اگر اعضا قصد تغییر موضوع فعالیت شرکت را داشته باشند، می‌توانند موضوع آن را تغییر دهند.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با تغییرات شرکت به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

برای تغییر موضوع فعالیت شرکت از مجمعی متشکل از سهام‌داران شرکت‌های سهامی خاص تشکیل می شود. این مجمع به نام مجمع عمومی فوق‌العاده شناخته می شود.

وظیفه این مجمع اتخاذ تصمیم برای انجام تغییرات بسیار مهم و بنیادی در شرکت است. این تغییرات تمامی جنبه‌ها را چه در زمینهٔ فعالیت و چه در زمینهٔ تجارت شامل می شوند.

زمانی که اعضای شرکت تصمیم به تغییر موضوع شرکت بگیرند این مجمع تشکیل می شود و بر چگونگی اعمال این تغییرات و اتخاذ تصمیم آن نظارت می‌ کند.

از دیگر وظایف این مجمع بر اساس قانون تجارت ایجاد ثبت تغییرات شرکت از جمله تغییر در اساسنامه شرکت، تغییر در میزان سرمایه شرکت، انحلال شرکت و چگونگی نحوه تصفیه شرکت می باشد.

اگر قصد تغییر موضوع و یا الحاق آن را داشته باشید، باید به این نکته توجه کنید که موضوع فعالیت شما باید مجوزی باشد. برای دریافت مجوز یک موضوع باید از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنید.

در انتخاب موضوع باید دقت داشته باشید. برخی از موضوع‌ها از لحاظ ماهیتی قابلیت اخذ مجوز را ندارند و برخی دیگر بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت دارند.

موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده می شود از جمله آن ها می توان به فعالیت های امور پولی و بانکی، شرکت های تعاونی و … اشاره کرد.

پس باید در نظر داشته باشید که موضوع جدید هدف فعالیت شرکت را نشان دهد و در ضمن قابلیت اخذ مجوز را داشته باشد تا دچار مشکل نشوید.

تغییر موضوع فعالیت شرکت

نمونه ای از صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت

بسمه تعالی

نام شرکت…………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال در تاریخ …………  ساعت …….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در بندرعباس

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء

 1. در صورتی که جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکا وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
 2. شرکا اصالتا” یا وکالتا” یا ولایتا” نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند.در صورتیکه وکالتا” امضا می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی( اصل یا رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
 3. در صورتیکه تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد  انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند.
 4. تمام شرکا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند.
 5. صورت جلسه در ۲ یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
 6. در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از ارائه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید و هم چنین می توانید صورت جلسه را به اداره ثبت شرکت ها تحویل وسپس نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید و هم چنین می توانید صورت جلسه را به اداره تحویل و استعلام اداره را به مرجع ذیربط ارائه نمایید.
 7. صورتجلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت تعاونی

بسمه تعالي

صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره

انجمن صنفي / كانون ……………………………………………………………………………………….

با عنايت به صورتجلسه مورخ …………………. مجمع عمومي عادي ، نخستين جلسه هيات مديره با حضور اعضاي اصلي هيات مديره در ساعت……………….. روز ……………………تاریخ…………………. تشکيل و سمت اعضاي هيات رييسه تشکل به شرح زير تعيين شد :

آقاي/خانم   ……………………………………………………………….

به سمت ریيس هيات مديره

آقاي/خانم   ……………………………………………………………….

به سمت نايب ریيس

آقاي/ خانم   ………………………………………………………………

به سمت خزانه دار

آقاي/ خانم    ………………………………………………………………

به سمت دبير

آقايان / خانم ها ………………………………………………………………

ساير اعضاي اصلي هيات مديره

صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و تعهد آور

………………………………………………………………

نشاني و تلفن دفتر انجمن ( اقامتگاه )

………………………………………………………………

موضوع فعالیت شرکت خدماتی

موضوع فعالیت شرکت خدماتی

 • انجام دادن کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آئین نامه اجرائی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد
 • انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیفی انجام دادن خدمات عمومی و عمرانی در شهرک/ ناحیه صنعتی را در یک روند و روال خودگردان با رعایت کردن مقررات جاری  کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.
 • تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک/ ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور
 • برگزاری کردن  نمایشگاه ها، سمینارها، نشست های تخصصی و . . . .
 • در سطح محلی، ملی و بین المللی در برای برطرف کردن نیازهای فنی، مدیریتی، بازاریابی، پژوهشی، خدماتی و . . .
 • در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور.
 • حفظ کردن و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی
 • حفظ کردن و نگهداری فضای سبز، معابر و ساختمانهای عمومی
 • جمع آوری زباله و ضایعات غیرصنعتی و نظافت عمومی شهرک/ناحیه صنعتی
 • مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی خیلی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنائی ذکر شده
 • گرفتن  هزینه های مشترک موضوع ماده ( ۸) آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
 • هماهنگی برای ارائه هرگونه خدمات ازجمله خدمات مخابراتی، اینترنتی ، اطلاع رسانی و …..
 • بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی برای نگهداری و ارتقاء کمی و کیفی اداره شهرک/ ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می باشد.
 • حفاظت کردن فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک/ ناحیه صنعتی براساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه های مربوطه
 • سرمایه گذاری و گرفتن  تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوطه
 • تبصره – شرکت خدماتی صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت می کند
 • حق واگذاری زمین یا حق بهره برداری کردن و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت را ندارد.
ادامه مطلب
انتقال سهم الشرکه

نمونه موضوع فعالیت شرکت بازرگانی

شرکت هایی که بین انواع موضوع فعالیت ، موضوع فعالیت خود را در هنگام ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها ، موضوع فعالیت بازرگانی انتخاب می کنند در موارد زیر اجازه فعالیت خواهند داشت :

ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس ازفروش کلیه کالاهای بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی ( صادرات و واردات مستلزم داشتن کارت بازرگانی است )

 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت
 • گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها
 • ترخیص کالا از گمرکات داخلی
 • اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر داخلی و خارجی
 • برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی
 • انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 • ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور
 • اخذ ضمانت نامه بانکی
 • اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی
 • شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی.

صورتجلسه الحاق به موضوع

تدوین و تنظیم و ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع هر شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و قصد تغییر و یا گسترش یا کاهش موضوع فعالیت خود را داشته باشد باید این تغییرات را طی یک صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند. در ابتدا نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که در آن باید تمام اعضاء شرکت حضور داشته باشند و یک صورتجلسه حاکی از تغییر موضوع فعالیت تنظیم میشود. اگر این تغییرات نیازط به اجازه از نهاد خاصی را داشته باشد در ابتدا باید از اداره ی ثبت شرکت ها یک برگه ی استعلام گرفته شود و به نهاد ذیصلاح ارائه میشود. پس از آن جواب استعلام همراه با صورتجلسه به اداره ی ثبت شرکت ها تحویل داده می شود.

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در گلستان

 ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع

تغییر موضوع شرکت عبارت است از: در صورتی که موضوع فعالیت شرکت تغییر کند یا موضوعات جدیدی به موضوعات پیشین افزوده گردد، مجمع عمومی تشکیل جلسه داده و اعضا مبادرت به امضای صورتجلسه تغییر یا الحاق موضوع می‌نمایند.

در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد می‌بایست پس از تحویل مدارک لازم به مرجع مربوط جهت دریافت مجوز اقدام نمود و همراه با صورتجلسه تنظیم شده به اداره ثبت ارجاع نمود.

ثبت تغییرموضوع شرکت

الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت بر طبق قانون اجازه تغییر موضوع شرکت و یا اضافه نمودن موضوعی خاص را به موضوع فعالیت قبلی شرکت خود دارند .

انجام این تغییر با تنطیم و تدوین صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت امکان پذیر می باشد.

در صورتی که موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد، لازم است که قبلا از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع مجوزهای لازم اخذ گردد که در سامانه اداره ثبت شرکتها لیست موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند ذکر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت الحاق به موضوع شرکت

 • کپی آگهی تاسیس
 •  کپی روزنامه رسمی
 •  کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
 • در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات فرایند تغییر موضوع (الحاق موضوع)
 • تکمیل فرم تغییرات شرکت ها توسط کارشناسان موسسه سامان ثبت
 • تحویل مدارک به وکلا
 • تنظیم صورتجلسه توسط کارشناس و تحویل به موکل جهت امضا
 • تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 • در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد.
 • تایید نهایی و صدورپیش آگهی تغییرات

مراحل الحاق به موضوع شرکت

تقریبا یک هفته پس از صدورپیش آگهی ، روزنامه رسمی منتشر می شود. پس از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام سهامداران و یا شرکا همراه با درصد سهام آنها و امضا ذیل صورتجلسه توسط سهامداران و یا شرکا شرکت، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گردید .

درصورت تأیید موضوع فعالیت الحاق شده آگهی تغییرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.

نکات مهم در تنظیم موضوع فعالیت

 • موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
 • موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
 • موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
 • امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
 • در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت  تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.
به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سیما محترمی
سیما محترمی
3 ماه قبل

چه مداکی نیاز هستش ؟؟همه ی اعضا باید باشن؟؟

yavari
ویرایشگر
yavari
3 ماه قبل
پاسخ به  سیما محترمی

با سلام برای ایجاد تغییرات در شرکت باید اصول و قوانین آن را رعایت کرده و با دعوت از موسسین و هیئت مدیره شرکت تغییرات را در قالب صورتجلسه تنظیم کنید.

مهرانگیز نادری
مهرانگیز نادری
25 روز قبل

سلام وقت بخیر موضوع حسابداری نیاز به مجوز داره؟

yavari
ویرایشگر
yavari
23 روز قبل

درود بر شما اخذ مجوز باید از جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شود

4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x