هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند  اجلاس در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت، دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

به طور کلی در آگهی دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، در هر دو اجلاس، لازم است که، علاوه بر دستور جلسه، تاریخ و محل جلسه با قید ساعت و  نشانی کامل نوشته شود.

به عنوان مثال، از مواقع مقتضی برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، موقعی است که ، در اثر فوت یا استعفای چند نفر از هیأت مدیره، تعداد آنها از حداقل مقرر کمتر شود و تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد، که در این صورت مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند.