صلاحیت مجمع عمومی در تغییر حقوق مربوط به سهام :« در هر موقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد ، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود ، مگر بعد از آن که دارندگان این  گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند . برای آن که تصمیم « جلسه خاص » مذکور معتبر باشد ، باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود ، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام ، کافی خواهد بود . تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود . » ( ماده 93 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

 شرکت سهامی ، همان طور که شماره 75 گفته شد ، دارای دو نوع سهم است : بانام و بی نام . و در صورتی که به بعضی از سهام مزبور مزایائی منظور دارند ، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود بنابراین تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام مثلاً عبارت خواهد بود از دادن مزایائی به سهام بانام یا بی نام یعنی تبدیل کردن آنها به سهام ممتاز و یا کم کردن یا زیاد کردن مزایای سهام ممتاز موجود . از آنجا که خصوصیات و امتیازات سهام در اساسنامه قید می گردد ، این امر تغییر در اساسنامه محسوب می شود و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . بنابراین منظور ماده 93 فوق الذکر از « مجمع عمومی صاحبان سهام » ، مجمع عمومی فوق العاده می باشد . پس می توان گفت که تغییر در حقوق سهام ، اعم از این که مربوط به سهام بانام یا بی نام یا سهام ممتاز موجود باشد ، بدواً در مجمع عمومی فوق العاده مطرح می گردد . هرگاه در این مجمع تغییر مزبور تصویب نشود ، موضوع منتفی خواهد بود . ولی اگر تصویب شود ، در این صورت تصمیم مجمع عمومی مذکور قطعی نخواهد بود . و برای قطعی شدن آن لازم است که دارندگان همان نوع سهامی که تغییر در حقوق آنها مورد تصویب قرار گرفته است امی امر را در جلسه ای که قانون آن را ، همان طور که فوقاً ذکر شد ، « جلسه خاص » می نامد ، تصویب کنند . برای تشکیل جلسه ، ضروری است که هیأت مدیره طی دعوتنامه ای از دارندگان سهام مربوط ، دعوت به عمل آورد .

 برای این که تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد ، لازم است که دارندگان لااقل نصف سهامی که مجمع عمومی فوق العاده ، تغییر در حقوق آنها را تصویب کرده است در آن حاضر باشند ، در غیر این صورت دعوت دومی به عمل می آید . در دعوت دوم حضور دارندگان لااقل یک سوم این گونه سهام برای معبتر بودن تصمیم جلسه خاص ، کافی خواهد بود . تصمیمات جلسه خاص با دو سوم آراء حاضر در آن باید اتخاذ شود . می توان گفت که حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده شخص حقوقی دارنده این گونه سهام ، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی ، به منزله حضور خود صاحب سهم است .

 هرگاه جلسه خاص ، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را تصویب کند ، لازم است که هیأت مدیره ضمن ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و جلسه خاص ، موضوع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت اعلام دارد . هرگاه جلسه خاص مزبور با وجود دعوت دوم به علت عدم حصول نصاب مقرر ، تشکیل نشود و یا تصویب مجمع عمومی را تصویب نکند ، موضوع تغییر حقوق سهام ، علی رغم تصویب آن به وسیله مجمع عمومی فوق العاده ، منتفی خواهد بود .

 مطلب قابل ذکر این است که همانطور که ( شماره 172 ) ملاحظه شد ، ماده 93 لایحه اصلاح قانون تجارت ، به طور کلی تغییر در حقوق « نوع مخصوصی » از سهام را ، پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، موکول به موافقت دو سوم آراء دارندگان این گونه سهام می نماید . ولی از آنجا که به بیان قسمت اخیر ماده 42 لایحه مزبور ، همان طور که ( شماره 76 ) ذکر شد « هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز ، باید با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت ف با جلب دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام حاضر در جلسه خاص ، انجام می  گیرد » و تغییر امتیازات وابسته به سهام ممتاز در واقع همان تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام است ، لذا بین این دو ماده درباره تغییر امتیازات سهام ممتاز ، ظاهراً تعارض وجود دارد زیرا این تغییر پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده 93 موکول به موافقت دو سوم آراء دارندگان سهام ممتاز حاضر در جلسه ای خاص و طبق ماده 42 موکول به موافقت نصف بعلاوه یک دارندگان این گونه سهام می باشد .

 برای حل تعارض می توان گفت که بیان ماده 93 که مربوط به کلیه انواع سهام شرکت ، اعم از بانام ، بی نام و سهام ممتاز می باشد . « عام » ، و بیان ماده 42 که فقط به سهام شرکت ممتاز مربوط است ،  « خاص » می نامند . عام و خاصی که همزمان هستند . زیرا هر دو با هم درسال 1347 تصویب شده اند . از طرفی چون، همان طور که می دانیم ، هرگاه عام و خاص همزمان باشند ، « خاص » ، « عام » را تخصیص می دهد ، لذا ماده 42 در این مورد مخصص ماده 93 و از آنجا که جدا از آن ، در کلامی دیگر به صورت مستقل آمده است « مخصص منفصل » می باشد و تغییر امتیازات مربوط به سهام ممتاز را از دایره شمول ماده 93 خارج می سازد . نتیجه این که ، در تغییر حقوق مربوط به سهام با نام و بی نام ، طبق ماده 93 و در تغییر امتیازات مربوط به سهام ممتاز ، طبق ماده 42 باید عمل شود .