« هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد . » ( ماده 83 لایحه اصلاح قانون تجارت ) .

بنابراین صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

صلاحیت ، وظایف و اختیارات  مجامع عمومی

  1.  تغییر در مواد اساسنامه .
  2.  تغییر در سرمایه .
  3.  انحلال شرکت قبل از موعد .

 تغییر در سرمایه شرکت ، فی الواقع تغییر در مواد اساسنامه است . زیرا مقدار سرمایه و تعداد و مبلغ اسمی سهام در اساسنامه قید می شود . و تغییر آنها لزوماً با تغییر اساسنامه ممکن خواهد بود ، که به صورت افزایش یا کاهش سرمایه از طریق افزایش یا کاهش تعداد سهام یا از طریق افزایش یا کاهش مبلغ اسمی سهم عملی می شود . افزایش یا کاهش سرمایه همیشه اختیاری نیست ، بلکه در مواردی مجمع عمومی فوق العاده ملزم به انجام آن است مانند موردی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس از حداقل مقرر ( پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص ) کمتر شود که در این صورت برای بقای شرکت لازم است که مجمع عمومی فوق العاده ، ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان یکی از دو حداقل مزبور ، نسبت به مورد ، اقدام کند یا موردی که در آن بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، برای بقای شرکت لازم است که مجمع عمومی مذکور ، با رعایت یکی از حداقلهای مزبور  ، نسبت به مورد ، سرمایه شرکت را تا مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .

انحلال قبل از موعد ، یک امر اختیاری است ، و مثلاً در موردی که ادامه فعالیت و بقای شرکت به صرفه و صلاح نباشد ، به وسیله مجمع عمومی فوق العاده به عمل می آید . لیکن مواردی وجود دارد که دادن رأی به انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است و باید به آن اقدام کند . مانند موردی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده ، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد . یا موردی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد ، که در این موارد مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت بدهد .

در خصوص صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در مورد اساسنامه ، لازم است یادآوری شود که مجمع مزبور نمی تواند مطالبی از اساسنامه را که به وسیله قانون تعیین شده و مقررات راجع به آنها جنبه امری دارد ، تغییر دهد . از جمله آنهاست حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام ، حداقل میزان سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص ، حد نصاب مقرر برای رسمیت جلسات مجامع عمومی یا اکثریت لازم برای اخذ تصمیم در آنها و غیره .

 صلاحیت یا وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به قرار زیر است .

  1.  رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت ، به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی مؤسس می باشد .
  2.  انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، و عزل آنها در صورت لزوم و تعیین جانشین برای معزولان . یادآوری می شود ، همان طور که در بحث مربوط به مجمع عمومی مؤسس ( شماره 35 ) گفته شد انتخاب اعضای اولین هیأت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان به وسیله مجمع عمومی مؤسس به عمل می آید . در انتخاب اعضای هیأت مدیره ، ترتیب خاصی مقرر است . – ( رجوع شود به شماره 141 )
  3.  رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور جاری مربوط به حسابهای سال مالی قبل ، و اخذ تصمیم درباره آنها .
  4.  تعیین خط مشی شرکت و تصویب آیین نامه ها ، دستورالعملها و مقررات لازم .
  5.  تعیین مبلغی ، از سود خالص سالانه یا از اندوخته ها که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود . توضیح این که مجمع عمومی عادی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد ، مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود ، تعیین می کند . علاوه بر آن مجمع عمومی عادی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته هایی که شرکت در اختیار دارد ، بین صاحبان سهام تقسیم گردد .
  6.  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و نشر آگهی و اطلاعیه های شرکت . متذکر می گردد که انتخاب اولین روزنامه کثیرالانتشار برای منظور مزبور ، همان طور که ( شماره 35 ) ذکر شد ، به وسیله مجمع عمومی مؤسس به عمل می آید .
  7.  موری چون تعیین مبلغی که از سود خالص سالانه ، در صورت پیش بینی اساسنامه ، به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره ، یا مبلغی که بابت حق حضور در جلسات به اعضای غیر موظف هیأت مدیره قابل پرداخت است یا تعیین حق الزحمه بازرسان و غیره نیز در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارند .