طبق اصل قانون اساسی شعب شرکت های خارجی ، « دادن امتیاز تشک یل شرکت ها و موسسات ، در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ، ممنوع است » .

شورای نگهبان در تاریخ 18/1/1360 ، در رابطه با اصل مزبور چنین نظر داده است : « شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند ، می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود ، در حدود قرارداد منعقده ، طبق ماده 3 قانون اساسی ، مغایرتی ندارد » .

ماده « قانون راجع به ثبت شرکت ها » که مورد بیان شورای نگهبان می باشد ، می گوید : « هر شرکت خارجی ، برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی ، در ایران مبادرت نماید ، باید در مملکت اصلی خود ، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیه باشد » .

اضافه می شود که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی که به صورت م اده واحده در تاریخ 21/8/1376 به تصویب رسیده است ، م قرر می دارد شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونی شناخته می شوند ، به شرط عمل متقابل از سوی کشور متبوع آنها ، می توانند در چارچوب قوانین و مقررات کشور ، به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند و طبق ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مزبور مصوب 1387 ، اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد . مرجع ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری واقع در تهران می باشد .