شرکت های مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد ، بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک ، تشکیل می شود .

شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی ، به وجود آمده باشد . شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره شرکت است . در شرکت مدنی ، هر یک از شرکاء در نفع و ضرر سهیم می باشند . مگر این که ، برای یک یا چند نفر از آنها ، سهم زیادتری منظور شده باشد . طرز اداره کردن شرکت ، طبق شرایطی یکه بین شرکاء مقرر است ، خواهد بود . شریکی که به اداره کردن شرکت مأذون شده است ، می تواند هر عملی را که لازم این امر است ، انجام دهد و مسؤول خسارات حاصله از اعمال خود نیست . مگر این که مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شده باشد . اگر اداره کردن شرکت ، به عهده شرکاء متعدد باشد ، بنحوی که هر یک به طور استقلال ، مأذون در اقدام باشد ، هر یک از آنها می تواند منفرداً به اعمالی که برای این امر لازم است ، مبادرت نماید . اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند ، مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد ، در صورت عدم امضای شرکای دیگر ، در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأذونین دیگر ، امکان برای مداخله در امر اداره کردن ، موجود نبوده باشد . شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن ، تصرف در اموال شرکت نماید ، ضامن است . شریکی که اموال شرکت در اختیار اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقض آن نمی شود مگر این که مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شود . اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین شدهب اشد ، هیچ یک از شرکاء نمی تواند قبل از انقضای مدت از شرکت خارج شود .