شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر ، به منظور تحصیل سود ، با نام مخصوص ، تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط ، تشکیل و به ثبت داده شود .

شرکت های تجارتی ، همان طور که سابقاً ( شماره 1 ) گفته شد، بر هفت نوع هستند :

  • - شرکت سهامی عام .
  • - شرکت سهامی خاص .
  • - شرکت با مسؤولیت محدود .
  • - شرکت تضامنی .
  • - شرکت نسبی .
  • - شرکت مختلط غیرسهامی .
  • - شرکت مختلط سهامی .

یادآوری می شود : - هرگاه شرکت تجارتی از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از نصف سرمایه آن متعلق به شرکت های مزبور است ، شرکت دولتی تلقی می گردد .

- همان طور که سابقاً اشاره شد ، در ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف نیز ، جزو شرکت های تجارتی ذکر شده است . ولی در حال حاضر ، شرکت های تعاونی را به علت داشتن وضع خاص ، نمی توان از انواع شرکت های تجارتی به شمار آورد . – ( از شرکت های تعاونی بعداً ، شماره 787 و بعد ، گفتگو خواهد شد ) .