توضیحاتی در خصوص شرکت هائی که شرکت دولتی تلقی می شوند .

« هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذا ری شرکت های دولتی ایجاد می شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی ، شرکت دولتی تلقی می شود » .

این نوع شرکت ، یعنی شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، مثلاً به صورت شرکت سهامی خاص ، تشکیل شود ، شرکت دولتی به معنای اخص ، به شرحی که فوقاً گفته شد ، نبوده و طبق قانون خاصی نیز اداره نخواهد شد لیکن چون بیش از نصف سرمایه آن ، متعلق به شرکت یا شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی محسوب خواهد شد .

شرکت مزبور ، تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانون تجارت بوده و باید طبق آنها تشکیل و به ثبت داده شود . پس از ثبت است که دارای شخصیت حقوقی خواهد شد . اداره امور ، ورشکستگی و تصفیه آن طبق مقررات قوانین مزبور ، به عمل خواهد آمد .