برای  پلمپ دفاتر تجاری بعد از مشاوره با موسسه ثبت بین الملل باید نسبت به تکمیل مدارک ذیل مبادرت بورزید:
 •    دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد

 •  دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی

 • روزنامه رسمی شرکت

 • وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

 • کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه حقوقی پایش  تماس حاصل فرمایید.

منطقه آزاد چیست؟

ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که شامل:

 1. منطقه آزاد کیش
 2. منطقه آزاد قشم
 3. منطقه آزاد چابهار
 4. منطقه آزاد اروند
 5. منطقه آزاد بندر انزلی
 6. منطقه آزاد سلفچگان
 7. منطقه آزاد ماکو
 8. منطقه آزاد ارس می باشد . که تمام مناطق آزاد ذکر شده 15 سال معافیت از مالیاتی را برخوردار می باشد.

ضوابط ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران-------------------------------------------------------------

 • فصل اول ــ تعاريف 
ماده 1ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود: 1ـ1ــ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران 2ـ1ــ منطقه: هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي 3ـ1ــ سازمان: سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي است كه به موجب قانون تأسيس شده‏اند. 4ـ1ــ قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي مصوب 7/6/1372مجلس شوراي اسلامي 5 ـ1‌ــ شوراي‏عالي: شوراي‏عالي مناطق‏آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 6 ـ1ــ واحد ثبتي: اداره ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمان‏هاي مناطق آزادتجاري ــ صنعتي 7ـ1ــ شعبه شركت يا مؤسسه: شعبه يك شركت يا مؤسسه، شخص حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا مؤسسه اصلي كه در خارج ازمنطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا مؤسسه مذكور مي‏باشد و اين شخص حقوقي تازه تأسيس، شركت يا مؤسسه فرعي آن محسوب مي‏شود. 7ـ1ــ نماينده شركت يا مؤسسه: نماينده يك شركت يا مؤسسه،شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا مؤسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا مؤسسه، تعهدات شركت يا مؤسسه اختياردهنده محسوب مي‏شود.
 • فصل دوم ــ ايجاد و وظايف واحد ثبتي 
ماده 2ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شركت‏ها و مالكيت‏هاي صنعتي و معنوي تأسيس مي‏كند. ماده 3ـ وظايف واحد ثبتي عبارتنداز: 1ـ3ــ ثبت شركت ‏ومؤسسات غيرتجاري ايراني و خارجي 2ـ3ــ ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي 2ـ3ــ ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي 2ـ3ــ ثبت دفاتر تجاري بازرگاني 5 ـ3ــ پلمپ دفاتر تجاري وغيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه 6 ـ3ــ ثبت شركتها و مؤسسات اعتباري بارعايت آيين‏نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد 7ـ3ــ ثبت شركت‏هاي بيمه مقررات حاكم در مناطق آزاد