تا وقتی  که شرکت به ثبت نرسیده است ، صدور ورقه سهام یا  گواهینامه  موقت سهم ممنوع است . صدور سهام با نام مشروط بر این است  که  کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت  گردیده و کلیه سرمایه غیرنقد تحویل شده باشد . صدور سهام بی نام ، مشروط بر این است که کلیه مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد . مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است ، صدور سهام بی نام ممنوع است .

 هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم ، سهام بی نام صادر  کند به مجازات محکوم خواهد شد – هرکس سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغی اسمی آن پرداخت شده باشد ، بفروشد یا به معرض فروش گذارد ،  هر کس سهام بی نام را قبل ا ز آن  که اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شدهب اشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد ، به مجازات محکوم خواهد شد . – هرکس عالماً در هر یک از عملیات مذکور ، مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید ، برحسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم ، محکوم خواهد شد .