اساسنامه شرکت می تواند شرایط انتشار اوراق قرضه را پیش بینی کند . هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشدهب اشد ، مجمع عمومی فوق العاده می تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره ، انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند . اساسنامه یا مجمع عمومی مزبور می تواند به هیأت مدیره اجاره دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز ننماید ، یک یا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت کند . برای انتشار اوراق قرضه لازم است که :

  1.  انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد . یا در صورت عدم پیش بینی در اسسانامه ، مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید .
  2.  کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، از صاحبان سهام دریافت شده باشد .
  3.  حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت  گذشته باشد .
  4.  حداقل دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد .

رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا بدون رعایت شرایط دیگر فوق الذکر ، اوراق قرضه منتشر نمایند ، به مجازات محکوم خواهند شد .