شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شود . و لذا می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای اشخاص قایل است ، مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاً فقط انسان ممکن است دارای آن باشد . تصمیمات مربوط به امور شرکت به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه شرکت صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند ، گرفته می شود . – ( در مورد اشخاص حقوقی بعداً ، ش 237 و بعد ، ج 4 گفتگو خواهد شد ).

شرکت سهامی ،  مانند سایر شرکت های تجارتی و تجار ، باید دارای دفاتر تجاری مذکور در ش 48 و بعد ، ج 1 ، باشد .