• - شرکت با مسؤولیت محدود ، مانند سایر شرکت های تجارتی و تجار ، باید دارای دفاتر تجارتی مذکور درش 48 و بعد ، ج 1 ، باشد.