سرمایه شرکت سهامی خاص در اساسنامه آن قید می گردد . در موقع تأسیس ، همان طور که ( شماره 4 ) گفته شد ، سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد . در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود ، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق  ، اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت ، تغییر شکل یابد و گرنه هر ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست  کند .  هرگاه قبل از صدور رأی قطعی دادگاه ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد ، یعنی به یکی از طرق فوق عمل شود ، دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد کرد .

سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و لذا مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی سهام آن خواهد بود . سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش است . افزایش یا کاهش سرمایه که همان تغییر در سرمایه شرکت است در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد . مجمع عمومی مزبور می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود ، سرمایه شرکت را افزایش دهد .

کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد : - زیانهای وارده به شرکت ، از جمله می تواند موجب کاهش اجباری سرمایه آن شود . توضیح این که اگر بر اثر زیانهای وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ، مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد . هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقلهای فوق الاشعار مربوط به سرمایه ، سماریه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود ، کاهش دهد . در صورتی که به هر علت به یکی از طرق فوق عمل نشود ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند .

مجمع عمومی فوق العاده ، می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام کند . مشروط بر آن که در اثر کاهش سرمایه ، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر ( پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص ) ، کمتر نگردد . کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به عمل می آید .- ( در مورد افزایش و کاهش سرمایه ، در شماره 372 و بعد ، گفتگو خواهد شد ) .