شرکت با مسؤولیت محدود ، دارای سرمایه احتیاطی خواهد بود و برای این منظور ، لازم است که همه ساله ، لااقل یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان سرمایه مزبور ، موضوع شود . همین که مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت رسید ، موضوع کردن ( = کسر و برداشت ) این مقدار اختیاری است .