به ممنوع شدگان از  مدیریت باید اشخاص مذکور در اصل 141- قانون اساسی را نیز اضافه کرد . به موجب اصل مزبور ، برای رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت ، داشتن ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات ، ممنوع است .