سازمان ثبت شرکت ها مجری ثبت شرکت و صورتجلسات شما میباشد.

سازمان ثبت شرکت

سازمان ثبت شرکت ها مجری ثبت شرکت و صورتجلسات شما میباشد . هرگونه تغییرات در شرکت باید زیر نظر سازمان ثبت شرکت همان حوزه ثبتی انجام پذیرد. درحال حاضر اکثرا سازمان ثبت شهرهای بزرگ تمامی موکلین و ارباب رجوع های محترم را از طریق سامانه و یا سایت پذیرش می کند. تمامی مراحل ثبت از تعیین نام تا دریافت ّآگهی تاسیس و یا آگهی تغییرات درسازمان ثبت شرکت شما انجام می شود.

قانون سازمان ثبت شرکتها

قانون ثبت شرکت ها برای تمام افراد یکسان است حمایت از سرمایهگذاریهای حقيقی ٬ مشروع و در چارچوب قانون از تاکيدات مکرر ریاست قوه قضایيه و مسئولان دستگاه قضایی کشور است که البته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از این قاعده مستثنی نيست. این موضوع سبب شد تا«مرتضی ادب» مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری در گفتوگو با «حمایت» از برنامههای این سازمان در حمایت از سرمایهگذاران بگوید و به تشریح مقررات ثبت شرکتهای خارجی اشارهای داشته باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک و به تبع آن٬ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری چه ماموریتی در خصوص حمایت از فضای کسب و کار و البته حمایت از سرمایهگذاریهای مشروع خارجی٬ دارد؟ حوزه ثبت شرکتها به عنوان متولی ثبت رسمی شرکتها و موسسات با تسهيل در ثبت تقاضا و ارایه تمامی خدمات در فضای مجازی گامهای جدی در همراهی و حمایت از فعالان اقتصادی برداشته است؛ به نحوی که در رتبه بندی جهانی کسب و کار٬ ثبت شرکتهای ایران دارای جایگاه 62 از 89 کشور است که البته باید تصریح کرد بهبود فرآیندها و کاهش این رتبه در برنامهریزیهای سازمان ثبت مورد توجه جدی قرار دارد. همچنين در هماهنگیهای بين دستگاهی میتوان با توجه به قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی و همچنين ارتباط بين سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان سرمایهگذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی٬ نمایندهای از طرف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری برای این منظور در نظر گرفته شده است که فرآیند سرمایهپذیری خارجی را تسهيل میکند. قوانين و مقررات ثبت شعب شرکتهای خارجی در ایران رویه خاصی دارد؟ به طور کلی تجار در هر کشوری٬ تابع قانون کشوری هستند که در آن شخصيت حقوقی به ثبت رسيده است و باید اصول و قوانين کشور خود را رعایت کنند .بنابراین چنانچه تجار غيرایرانی قصد ایجاد شعبهای در ایران را داشته باشند باید طبق قوانين و مقررات ایران و به شرط رفتار متقابلانه اقدام کنند. به عبارتی چنانچه شخص غيرایرانی در صدد ثبت شعبه در کشور باشد باید قانون ثبت شرکتهای ایران و سایر ملزومات دیگر را رعایت کند .بر این اساس در مرحله اول و با مراجعه به سازمان توسعه تجارت میتواند به برخی از قوانين مرتبط در این زمينه دست یابد. آیا شرایط برای تمام افراد یکسان است؟ تقریبا شرایط ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری برای تمامی افراد( مقيم ایران یا مقيم خارج) یکسان است و افراد مقيم خارج با مراجعه به سایت اطلاعرسانی اداره کل ثبت شرکتها میتوانند نسبت به ثبت شخصيت حقوقی مورد نظر اقدام کنند. در صورت بروز تخلف٬ چه نهادی مرجع رسيدگیکننده به تخلفات است؟ به طور کلی مرجع رسيدگی به رعایت نکردن تشریفات و قوانين و مقررات طبق قانون تجارت و همچنين لایحه اصلاحـی٬ بر عهده مرجع قضایی محل ثبت شرکت مذکور است و مرجع قضایی میتواند چنانچه حقی ضایع شده است نسبت به موضوع ورود کند. اطلاعات شرایط ثبت شرکتها قابل دسترسی عموم است؟ موارد مربوط به چگونگی ثبت شرکتها و مدارک مورد نياز٬ بخشنامهها و شيوه نامههای اجرایی ثبت شرکتها از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکتها به آدرس http://sherkat.ssaa.irدر دسترس همگان قرار دارد. همچنين در این خصوص راهنمای جامع پذیرش ثبت تاسيس و تغييرات در قسمت راهنمای سایت پذیرش اینترنتی نيز به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir به صورت کامل و گام به گام تشریح شده است. به تازگی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری جهت بهبود فرآیندهای ارایه خدمات٬ اقداماتی انجام داده است؟ بله. آنچه که برابر تکاليف قانونی برای این مجموعه مهم است٬ بهبود فرآیندهای ارایه خدمات با توجه به دو اصل سرعت و صحت خدمات مورد تقاضا است. باید تصریح کرد که یکی از دغدغههای اصلی در خصوص شناسایی اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری٬ بحث یکسانسازی امور و ایجاد رویه واحد در اقدامات ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری است. در همين راستا٬ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر ایجاد واحد نظارتی به عنوان «اداره نظارت بر ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری» نسبت به طراحی سامانه جامع با هدف اصلاح فرآیندها و تمرکز مدیریت و کارشناسی در مراکز استانها اقدام کرده است. پس با این تفاسير سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکتها هم اقدامات الکترونيکی را مدنظر قرار دادهاست. اینطور نيست؟ در واقع اجرای تکاليف قانونی در بند سوم قسمت (و) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ٬ ماده 12 قانون ارتقای سلامت اداری و البته مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنين آیيننامه توسعه خدمات الکترونيکی دستگاههای اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری دهم شهریور ماه ٬93 سامانه جامع و الکترونيکی ثبت شرکتها در سراسر کشور با هدف افزایش بهرهوری و کارآمدی٬ سرعت٬ دقت٬ کيفيت٬ سلامت و صحت امور و تامين رضایت و کرامت مردم٬ خدمات ثبتی حوزه ثبت اشخاص حقوقی ( شرکتهای تجاری و موسسات غيرتجاری) و البته با رویکرد حـذف مراجعات حضوری در تمام مراکز استانها راهاندازی شده است٬ بنابراین در شيوه جدید الکترونيکی پس از استقرار سامانه جامع در تمامی مراکز استانها و طبق دستورالعمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک٬ تمامی فرآیندهای ثبت شرکتها در شهرستانها به صورت الکترونيکی در مراکز هر استان٬ مدیریت و کارشناسی و از همان شهرستان امکان پيگيری وجود دارد. بر این اساس متقاضيان ثبت شرکتها از طرق سامانه جامع ثبت شرکتها به آدرس http://irshrikat.ssaa.ir میتوانند درخواست تمامی پذیرش انواع ثبت تاسيس و تغييرات شرکتهای تجاری و موسسات غيرتجاری را ارایه دهند و پس از پست کردن مدارک و تائيد مدیریت و کارشناس مرکز استان٬ آگهی ثبتی شامل تاسيس و تغييرات از واحد ثبتی شهرستان قابل دسترسی است. لذا این طرح علاوه بر لازم نبودن مراجعه حضوری٬ صحت بررسیهای کارشناسی و اقدامات ثبتی را افزایش میدهد. هدف خاصی از راهاندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان مدنظر بوده است؟ این اقدام علاوه بر پيشگيری از وقوع جرم و حمایت از حقوق اشخاص حقوقی٬ موجب تحولات جدی و جدید در بهبود فضای کسب و کار شده است. تکميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت همه دستگاههای اجرایی همانند سازمان امور مالياتی و بانک مرکزی سازمانهای ارایه دهنده خدمات عمومی و همچنين فراهم کردن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونيکی توسط سازمان ثبت و سهولت دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی از جمله مزایا و اهداف طرح تمرکز مدیریت در مراکز استانهاست