بطور کلی روش ثبت شرکت در انواع شرکت ها (سهامی و مسوولیت محدود) متفاوت است. روش ثبت شرکت در مراحل اولیه و ثبت سامانه ای تقریبا یکسان است اما تفاوتی که روش ثبت ها را ازهم مجزا میکند شاید درمراحل دستی یا حسابهای بانکی آن باشد که در شرکت

های سهامی نیاز به افتتاح حساب وجود دارد. روش ثبت شرکت در هر نوعی از یک قاعده پیروی می کند و آن اینکه ثبت نام ابتدا درسامانه ثبت شرکتها و بعد بطور دستی از طریق پست انجام میشود.

موسسه حقوقی بین الملل با کادر مجرب خود در زمینه ثبت شرکت در کوتاهترین زمان به شما مشتریان گرامی کمک خواهد کرد که براحتی بتوانید شرکت خود را به ثبت برسانید.