طبق ماده 119 لایحه اصلاح قانون تجارت ، « هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، برای هیئت مدیره انتخاب می نماید.

مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را، از سمتهای مذکور عزل کند. هر ترتیبی برخلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود » .

چون به موجب تبصره یک ماده 119 از نظر اجرای مفاد ماده مذکور ، « شخص حقیقیق که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد ، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی خواهد شد » و با توجه به این که مطابق عبارت اول ماده 119، هیئت مدیره از بین اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخصی حقیقی باشند برای هیئت مدیره انتخاب می نماید، می توان گفت که هیئت مدیره می تواند نماینده مذکور را به عنوان رئیس یا نایب رئیس ، انتخاب کند ( درباره عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی قبلاً ، شماره 182 ،  گفتگو شده است ).

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند و شخص دیگری را به جانشینی او به شرکت معرفی نماید . هرگاه این تغییر در مورد فوق صورت گیرد ، آیا نماینده جدید می تواند، به جانشینی نماینده قبلی در سمت رئیس یا نائب رئیس هیئت  مدیره قرار گیرد ؟

ظاهراً جواب منفی است . زیرا از سیاق بیان تبصره مزبور چنین مستفاد می شود که خطاب قانون معطوف به شخص نماینده است نه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره . به لحاظ شخصیت خاص نماینده موجود ، هیئت مدیره وی را به سمت یا نائب رئیس انتخاب می کند و نماینده بعدی شخص حقوقی نمی تواند در مورد سمتهای مزبور ، خود بخود ، جانشین او بشود .

وظایف نایب رئیس هیئت مدیره

 

رییس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد. دعوت نماید.البته رئیس هیئت مدیره غیر از دعوت اعضاء هیئت مدیره به جلسه هیئت مدیره و اداره جلسات مزبور و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام طبق ماده ۱۲۰ مقرر شده است. اداره جلسات مجامع طبق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی نیز بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد. فرد مزبور ریاست مجامع را بر عهده دارد.