طبق ماده 119 لایحه اصلاح قانون تجارت ، « هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند ، برای هیأت مدیره انتخاب می نماید . مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود . هیأت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره را ، از سمتهای مذکور عزل کند . هر ترتیبی برخلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود » .

چون به  موجب  تبصره یک ماده 119 از نظر اجرای مفاد ماده مذکور ، « شخص حقیقیق که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشد ، در حکم عضو هیأت مدیره تلقی خواهد شد » و با توجه به این که مطابق عبارت اول ماده 119 ، هیأت مدیره از بین اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخصی حقیقی باشند ، برای هیأت مدیره انتخاب می نماید ، می توان گفت که هیأت مدیره می تواند نماینده مذکور را به عنوان رئیس یا نایب رئیس ، انتخاب کند ( درباره عضویت شخص حقوقی در هیأت مدیره شرکت سهامی قبلاً ، شماره 182 ،  گفتگو شده است ).

 شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند و شخص دیگری را به جانشینی او به شرکت معرفی نماید . هرگاه این تغییر در مورد فوق صورت گیرد ، آیا نماینده جدید می تواند ، به جانشینی نماینده قبلی در سمت رئیس یا نایب رئیس هیأت  مدیره قرار گیرد ؟ ، - ظاهراً جواب منفی است . زیرا از سیاق بیان تبصره مزبور چنین مستفاد می شود که خطاب قانون معطوف به شخص نماینده است نه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره . به لحاظ شخصیت خاص نماینده موجود ، هیأت مدیره وی را به سمت یا نایب رئیس انتخاب می کند و نماینده بعدی شخص حقوقی نمی تواند در مورد سمتهای مزبور ، خود بخود ، جانشین او بشود .