دفتر کل

تاجر باید کلیه معاملات را که در هفته انجام می دهد را از دفتر روزنامه استخراج کند و به طور خلاصه در صفحه مخصوص و مربوط ثبت کند. که در آن اشخاص، صندوق، کالا و غیره باید در ان درج شود. جمع ارقام دفتر کل باید با جمع معاملات مندرج شده در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد.

دفتر روزنامه

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و ستدهای تجارتی و معاملات راجع اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش)و به طور کلی جمع وادرات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در دفتر ثبت کند و وجوهی که برای مخارج شخصی است برداشت کند.

دفتر دارایی: دفتری است که تاجر باید هر سال از تمام دارایی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سالهای گذشته را تفکیک شده و کامل و به ترتیب در آن دفتر ثبت و امضاء کند و تا 15فروردین سال بعد باید انجام شود.از این طریق می توان فهمید که شخص چه مقدار سود و ضرر کرده است،چه مالی اضافه یا کم شده است.

در صورتی که شخص حقوقی باشد و شرکت آن فعالیت داشته باشد باید دفاتر را تحویل دارایی داده در غیر این صورت مشمول جرائم مالیاتی می شوند.

دفتر کپیه

دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات صورت حساب های اداره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند، ولی امروزه در شرکت از این دفتر استفاده نمی شود به جای ان از دفاتر اندیکاتور که ورودی و خروجی ها به ثبت می رسد مورد استفاده قرار می گیرد.

عدم نگهداری از دفاتر تجاری و مالیاتی

  • ضمانت اجرای کیفری: در این جا اگر شخص نتواند به درستی از دفاتر خود نگهداری کند به مجازات ورشکستگی به تقصیر از6ماه تا 2 سال حبس می باشد. هر گاه ثابت شود که تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود نموده به ورشکستگی به تقلب محکوم می شود مجازات آن 3 تا 5 سال حبس می باشد.
  • ضمانت اجرای مدنی: در صورت عدم نگهداری صحیح دفاتر آن شخص ثالث می تواند جبران خسارتی که به ان وارد شده است را در خواست کند. برای آشنایی و تکمیل دفاتر تجاری خود به کارشناسان ثبت شرکت و ثبت برند بین الملل مراجعه فرمایید.

دفاتر تجاری چیست و انواع آن کدامند؟

نقش دفاتر تجاری در تجارت

دفاتر تجاری با توجه به انواع آن نقش متفاوتی را در تجارت ایفا می کند، از این رو دانستن مقش دفاتر در دعاوی و ارگان ها نقشی مهم در تصمیم گیری شما خواهد گذاشت، برا کسب اطلاعات در این زمینه در ادامه با ما همراه باشید.

نقش حقوقی دفاتر تجارتی

دفاترتجاری تاجر چیست؟ دفاتر تجارتی تاجر از جمله دلایل اثبات ادعاست و می توان به آنها استناد کرد. ارزش این دفاتر به عنوان سند با توجه به اینکه دعوای مطرح شده تجاری باشد یا غیرتجاری، متفاوت است.

نقش دفاتر تجارتی در دعاوی تجاری

هرگاه دعوی تجاری باشد سندیت دفاتر، بر حسب اینکه تاجر مدعی است یا مدعی علیه فرق می کند. در حالت اول دفتر تاجر در صورتی از جانب او قابل استناد است که طرف وی تاجر باشد؛ اما هرگاه خوانده تاجر نباشد، دفتر تاجر فقط علیه او قابل استناد است (ماده ۱۴ ق.ت و ماده ۱۳۹۷ قانون مدنی)؛ البته شرط قابلیت استناد دفتر تاجر این است که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده بشد.

نقش دفاتر تجاری در دعاوی غیرتجاری

در صورتی که دعوی به صورت تجاری نباشد، در صورتی که بین تاجر و غیرتاجر باشد یا بین تاجر و تاجر دیگر، دفتر تاجر له او سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود (قسمت اول ماده ۱۲۹۸ ق.م).