در کلیه موارد ،دعوت مجمع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی ، باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت در آن درج می شود ، به عمل آید . هر یک از مجامع عمومی عادی سالانه ، باید روزنامه کثیرالانتشاری را که تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه بعد ، آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در آن منتشر خواهد شد ، تعیین نماید . این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چننی تصمیم جهت نشر دعوتنامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده ، منتشر گردد .

نکته قابل ذکر این است که باید بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن ، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد . در آگهی دعوت ، همان طور که ، ( شماره 251 ) گفته شد ، دستور و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود . قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در آن باشد ، باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام متعلق به خود ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند . فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند .

تجویز تبصره ماده 97 را که به موجب آن در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند ، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست ، باید مستلزم این امر دانست که تاریخ و محل و دستور جلسه بعد ، در همان جلسه برای اطلاع حاضران اعلام شود . مع ذالک به نظر می رسد که در این مورد ، برای جلوگیری از نسیان ، احوط است که قبل از تاریخ تشکیل از پیش اعلام شده مجمع ، تاریخ مزبور به سهامداران به طریقی یادآوری شود .