جا دارد گفته شود که قاعده کلی مربوط به موظف یا  غیرموظف بودن را قانون مدنی چنین بیان می کند: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً  مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».