جا دارد گفته شود که قاعده کلی مربوط به موظف یا  غیرموظف بودن را قانون  مدنی چنین بیان می کند : « هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً  مهیای آن عمل باشد ، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود . مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است » .