سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، حق دارند که دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) را ، از هیأت مدیره خواستار شوند ، و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز ، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند . در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان ، خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود ، حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت نمایند . حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت نمایند . هرگاه بازرس یا بازرسان در ظرف مهلت ده روز مزبور  ، به دعوت مجمع اقدام نکنند ، در این صورت سهامداران مذکور حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی ، مبادرت نمایند . مشروط بر این که کلیه  تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به اجابت نشدن درخواست خود توسط هیأت  مدیره و بازرس یا بازرسان تصریح نمایند . در موردی که مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به ترتیب فوق در اثر درخواست سهامدارن تشکیل می شود ، اولاً ، دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که درخواست این سهامداران ذکر شده است . ثانیاً ، هیأت  رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد . این انتخاب به اکثریت نسبی خواهد بود .