سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ، حق دارند که دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) را ، از هیأت مدیره خواستار شوند ، و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز ، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند.در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان ، خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود ، حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت نمایند . حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت نمایند . هرگاه بازرس یا بازرسان در ظرف مهلت ده روز مزبور  ، به دعوت مجمع اقدام نکنند ، در این صورت سهامداران مذکور حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی ، مبادرت نمایند . مشروط بر این که کلیه  تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به اجابت نشدن درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تصریح نمایند . در موردی که مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به ترتیب فوق در اثر درخواست سهامدارن تشکیل می شود ، اولاً ، دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که درخواست این سهامداران ذکر شده است . ثانیاً ، هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد . این انتخاب به اکثریت نسبی خواهد بود.

 

بین الملل

 

خاظز نشان می شویم که ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در جهت اموری اعم از درخواست تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامداران می باشد،لذا می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ثبت بین الملل بسپارید.