حق رای شرکا در شرکت :« هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، دارای حق رأی می با شد ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد » . بدین قرار ، نسبت سهم الشرکه هر یک به کل سرمایه شرکت ، میزان حق رأی وی را تعیین می کند . لیکن در این مورد نیز ، مانند اکثریت لازم برای تصمیم گیری یا تغییر اساسنامه ، مقررات قانون ، آمره نیست و اساسنامه می تواند در حق رأی شرکاء ، نسبت مذکور را ملحوظ نداشته و در مورد آن ترتیب دیگری را اعمال کند . مثلاً به همه شرکاء بدون در نظر گرفتن مقدار سهم الشرکه آنها ، حق رأی برابر مقرر دارد یا برای احد از آنان ، علی رغم داشتن سهم الشرکه کمتر از دیگران، پنجاه درصد آراء را منظور نماید .

« هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، دارای حق رأی می با شد ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد » . بدین قرار ، نسبت سهم الشرکه هر یک به کل سرمایه شرکت ، میزان حق رأی وی را تعیین می کند . لیکن در این مورد نیز ، مانند اکثریت لازم برای تصمیم گیری یا تغییر اساسنامه ، مقررات قانون ، آمره نیست و اساسنامه می تواند در حق رأی شرکاء ، نسبت مذکور را ملحوظ نداشته و در مورد آن ترتیب دیگری را اعمال کند . مثلاً به همه شرکاء بدون در نظر گرفتن مقدار سهم الشرکه آنها ، حق رأی برابر مقرر دارد یا برای احد از آنان ، علی رغم داشتن سهم الشرکه کمتر از دیگران، پنجاه درصد آراء را منظور نماید .