در مورد حقوق طلبکاران شرکت و طلبکاران شرکا، قانون تجارت چنین مقرر می دارد :

« اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود ، دارائی شرکت ، بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء ، در آن حقی ندارند . سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت ، محسوب است » .

« اگر دارائی شرکت ، برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند. در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن ، تفاوتی نخواهد بود ».

« در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود، خود شرکت یا طلبکاران آن ، با طلبکاران شخصی شریک مزبور ، متساوی الحقوق خواهند بود» .

« طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شکرت تأمین و وصول کنند، ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ، ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد ، هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد ، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از این که شرکت برای مدتی محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد). مشروط بر این که ، لااقل شش ماه قبل ، قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند .

در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند ، مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر ، از انحلال شرکت جلوگیری کنند» .

« نه مدیون شرکت می تواند، در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد، استناد به تهاتر کند و نه خود شریک می تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او بهش رکت داشته باشد، به تهاتر استناد نماید.

مع ذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکاء بوده و پس از انحلال شرکت طلب او بدون وصول مانده، در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت » .

حقوق طلبکاران شرکت

طلبکاران شرکت با مسئولیت محدود

  • تصریح نوع شرکت در نام شرکت : در اسم شرکت ، باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود. تا کسانی که با شرکت معامله می کنند، متوجه این موضوع باشند که با شرکتی معامله می کنند که مسئولیتش محدود به سرمایه اش است. ( ماده 95 قانون تجارت ) .
  • محدودیت مسئولیت شرکا : شرکا شرکت با مسئولیت محدود ، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند. پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
  • آزاد نبودن انتقال سهم الشرکه : اگر چه شرکت با مسئولیت محدود، فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند، و مازاد بر آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند . پس اگر شرکت زیان کند یا ورشکستگی او اعلام شده باشد و طلبکاران از قسمتی از طلب خود محروم شوند، حق مراجعه به شرکا ندارند.
  • عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا: از آن جا که شرکت با مسئولیت محدود شرکت سرمایه ای است و شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد ، بنابراین فوت ، محجوریت یا ورشکستگی شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.
  • رعایت تشریفات زیادتر ، در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند : شرکت با مسئولیت محدود ، بین 2 یا 3 و احیاناَ 5 نفر تشکیل می شود ، در این صورت چون تعداد کم است ، قانون ، نظارت مستقیم و شخصی شرکا را کافی می داند، اما گاهی تعداد شرکا بیش از 12 نفر است ، در این صورت برای حفظ حقوق شرکا و نظارت بر عملیات مدیر شرکت ، قانون ، انتخاب هیات نظار و تشکیل مجمع عمومی را لازم دانسته است.
  • تشکیل شرکت به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود، به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است. ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت ، در شرکتنامه درج می شود. برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط ذیل باید فراهم شود.