مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض و حقوق طلبکاران شرکت نسبی آن باید از خود شرکت به عمل آید. فقط پس از انحلال ، و کافی نبودن دارائی آن برای پرداخت تمام بدهی های شرکت ، طلبکاران آن می توانند به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند .

در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی دارائی شرکاء مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است . ولی دارائی شرکت حاجب و حایل بین طلبکاران شرکت و دارائی شرکاء می باشد .

بدهی های شرکت باید از دارائی خود شرکت به عمل آید . لذا تا وقتی که شرکت باقی است ، طلبکاران شرکت ، بابت مطالبات خود از شرکت ، به هیچ عنوان حق مراجعه به شرکاءرا ندارند .