حد نصاب رسمیت جلسات مجامع مجمع عمومی فوق العاده فقط دو نوبت برای تشکیل جلسه ، دعوت می شود . در نوبت اول ، جلسه مجمع وقتی رسم یت پیدا می کند که اقلاً دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ، در آن حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت می شود. در دعوت نوبت دوم  ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند ، رسمیت می یابد. لازم است که در دعوتنامه نوبت دوم ، نتیجه دعوت اول قید شود .

 مجمع عمومی عادی نیز مانند مجمع عمومی فق العاده ، دو نوبت برای تشکیل جلسه دعوت می گردد . در نوبت اول ، جلسه وقتی رسمیت پیدا می نماید که اقلاً دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ، در آن حضور داشته باشند . هرگاه در اولین دعوت ، حدنصاب مذکور بدست نیاید ، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد . در دعوت نوبت دوم ، جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند ، رسمیت خواهد یافت . لازم است که در دعوتنامه نوبت دوم ، نتیجه دعوت اول قید گردد .

 از حاضران در مجمع صورتی ترتیب داده  خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضران قید و به امضای آنان خواهد رسید . رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضران در مجمع را به شرح فوق تنظیم نکنند به جزای نقدی محکوم خواهند شد .