حد نصاب رسمیت جلسات مجامع مجمع عمومی فوق العاده فقط دو نوبت برای تشکیل جلسه ، دعوت می شود . در نوبت اول ، جلسه مجمع وقتی رسم یت پیدا می کند که اقلاً دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ، در آن حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت می شود. در دعوت نوبت دوم  ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند ، رسمیت می یابد. لازم است که در دعوتنامه نوبت دوم ، نتیجه دعوت اول قید شود.

 مجمع عمومی عادی نیز مانند مجمع عمومی فق العاده ، دو نوبت برای تشکیل جلسه دعوت می گردد . در نوبت اول ، جلسه وقتی رسمیت پیدا می نماید که اقلاً دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ، در آن حضور داشته باشند . هرگاه در اولین دعوت ، حدنصاب مذکور بدست نیاید ، مجمع برای بار دوم دعوت می گردد . در دعوت نوبت دوم ، جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند ، رسمیت خواهد یافت . لازم است که در دعوتنامه نوبت دوم ، نتیجه دعوت اول قید گردد .

 از حاضران در مجمع صورتی ترتیب داده  خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضران قید و به امضای آنان خواهد رسید . رئیس و اعضای هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضران در مجمع را به شرح فوق تنظیم نکنند به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.