اهم امور مربوط به اختیارات و وظایف مدیرعامل ، در زمینه های زیر خدا بود : - حفظ اموال و اسناد شرکت .- مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی .- ثبت و نگاهداری حسابها و رسیدگی به آنها .-  تهیه وسایل لازم و ایجاد امکانات مورد لزوم برای گردش عادی کار شرکت .- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیأت مدیره .- استخدام کارمند و متخصص مورد لزوم شرکت و نظارت و مراقبت در کار آنها  و تشویق مؤاخذه و در صورت ضرورت ، اخراج آنان طبق مقررات قانونی و مقررات استخدامی شرکت . – نظارت و مراقبت در هزینه های شرکت با رعایت صلا و غبطه شرکت .- انجام امور تجارتی و خرید و فروش طبق آئین نامه معاملات شرکت و در حدود موضوع شرکت .- طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مجامع قضائی و جوابگوئی و دفاع از دعاوی علیه شرکت بالمباشره یا به وسیله نماینده یا وکیل .- نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اشخاص و شرکتهای دیگر .- اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی ، نظارت بر اجرای صحیح و رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و آئین نامه های داخلی شرکت و تصمیمات و مصوبات هیأت  مدیره و مجامع عمومی – و غیره .

مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی ، شرکت کند . در صورتی که از طرف رئیس هیأت مدیره اجازه داشته باشد ، نیز در صورت لزوم در مواقع اضطراری ، می تواند هیأت مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت نماید .

 کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی ، اعمال و اقدامات او را غیرمعتبر دانست .