حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل

 • حفظ اموال و اسناد شرکت.
 • مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی.
 • ثبت و نگاهداری حسابها و رسیدگی به آنها.
 • تهیه وسایل لازم و ایجاد امکانات مورد لزوم برای گردش عادی کار شرکت.
 • تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیأت مدیره .
 • استخدام کارمند و متخصص مورد لزوم شرکت و نظارت و مراقبت در کار آنها  و تشویق مؤاخذه و در صورت ضرورت.
 • اخراج آنان طبق مقررات قانونی و مقررات استخدامی شرکت.
 • نظارت و مراقبت در هزینه های شرکت با رعایت صلا و غبطه شرکت.
 •  انجام امور تجارتی و خرید و فروش طبق آئین نامه معاملات شرکت و در حدود موضوع شرکت.
 • طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مجامع قضائی و جوابگوئی و دفاع از دعاوی علیه شرکت بالمباشره یا به وسیله نماینده یا وکیل.
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اشخاص و شرکتهای دیگر.
 • اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی ، نظارت بر اجرای صحیح و رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و آئین نامه های داخلی شرکت و تصمیمات و مصوبات هیأت  مدیره و مجامع عمومی.
 • مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی ، شرکت کند . در صورتی که از طرف رئیس هیأت مدیره اجازه داشته باشد ، نیز در صورت لزوم در مواقع اضطراری ، می تواند هیأت مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت نماید .

 کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب وی ، اعمال و اقدامات او را غیرمعتبر دانست.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید و کلیه امور ثبتی خود را به ما بسپارید.