حداکثر مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام و خاص ، از لحاظ قانونی حداقلی وجود ندارد . ولی برای حداکثر ، لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر می دارد که « در شرکتهای سهامی عام ، مبلغ اسم ی هر سهم ، نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد » . در علت این امر می توان گفت چون قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم ، تأمین می شود ، قیمت سهام آن نباید از میزان معین تجاوز کند تا سرمایه های کوچک بتوانند در این نوع شرکت ، مشارکت داشته باشند . در هر حال نصاب مزبور برای شرکت سهامی عام است و در شرکت سهامی خاص ، مبلغ حداکثر برای مبلغ اسمی سهام، مقرر نشده است .

مبلغ اسمی سهام هر شرکت ، همان طور که ( شماره 80 ) گفته شد ، باید با یکدیگر مساوی باشد . سهم ممکن است به قطعات تقسیم شود . در این صورت مبلغ اسمی قطعات سهام نیز باید متساوی باشد .