حداکثر مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام و خاص ، از لحاظ قانونی حداقلی وجود ندارد . ولی برای حداکثر ، لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر می دارد که « در شرکتهای سهامی عام ، مبلغ اسم ی هر سهم ، نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد » . در علت این امر می توان گفت چون قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم ، تأمین می شود ، قیمت سهام آن نباید از میزان معین تجاوز کند تا سرمایه های کوچک بتوانند در این نوع شرکت ، مشارکت داشته باشند . در هر حال نصاب مزبور برای شرکت سهامی عام است و در شرکت سهامی خاص ، مبلغ حداکثر برای مبلغ اسمی سهام، مقرر نشده است .

مبلغ اسمی سهام هر شرکت ، همان طور که ( شماره 80 ) گفته شد ، باید با یکدیگر مساوی باشد . سهم ممکن است به قطعات تقسیم شود . در این صورت مبلغ اسمی قطعات سهام نیز باید متساوی باشد .

 سهم چیست؟

با توجه به تعریفی که در ماده24 بخش 2 قانون تجارت سهم قسمتی می باشد که از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات  منافع صاحب آن در شرکت سهامی است.

برگه ی سهم سند قابل معامله ای می باشد که نماینده تعداد سهامی می باشد که صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

مطابق محتوای تبصره 1 ماده ذکر شده سهم امکان دارد با نام و یا بی نام باشد و به سبب تبصره 2 چنانچه به منظور برخی از سهام یا رعایت این قانون مزایای قائل شوند به این چنین از سهام،سهام ممتازمی گویند.

به سبب ماده ی 25 اوراق سهام باید به صورت چاپی و متحدالشکل و شامل شماره ترتیب باشد هم چنین باید حداقل به امضای2نفر که به سبب مقررات و قوانین اساسنامه تعیین می شوند برسد.

از مجموع ارزش سهام سرمایه شرکت تشکیل می شود و به صاحب هر سهم که سهامدار گفته می شود بدون رضایت و موافقت مسئولین شرکت اجازه هر نوع دخالت و تصرف در سهم و یا سهام خودش را دارد.به عنوان مثال قادر می باشد به منظور فروش،وثیقه و یا ودیعه گذاران آن مبادرت نماید و هم چنین از جانب بدهکاران شرکت در صورت لزوم با حکم قضایی ضبط و یا توقیف گردد.

مندرجات ورقه سهم

به سبب ماده 26قانون نجارت در ورقه ی سهم باید مواردی که در ذیل ذکر شده است درج شود:

  1. نام شرکت و شماره ثبت شرکت ها.
  2.  مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخته شده آن.
  3.  تعیین نوع سهام.
  4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخته شده آن به حروف و به اعداد
  5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است .

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن باهر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.