جهت ثبت شرکت خود به کجا مراجعه نماییم؟

کلیه ی شرکتهای نام برده شده در متن کتاب قانون تجارت به دوصورت توسط خود شخص یا وکیل قانونی وی قابلیت و توان ثبت را می یابد.طبعا شرکت هایی که بواسطه ی وکیل به ثبت می رسند در مدت زمانی کمتر و اقل هزینه ثبت می شوند.متولی ثبت شرکتها در کرج اداره ی ثبت شرکتها می باشد. جهت کسب اطلاعا ت تکمیلی همین حالا با موسسه حقوقی ثبتیبین الملل در تماس باشید.