هیچ کدام از اعضای هیأت مدیره ، حق  ندارد از اختیارات هیأت مدیره به صورت فردی استفاده کند یا منفرداً به امری که مربوط به وظایف هیأت مدیره است ، مبادرت نماید . مگر در مواردی که قانون اجازه داده است یا در  مواردی که  هیأت مدیره ، برای انجام امر یا اموری معین ، اختیاراتی را به یکی از اعضاء تفویض کند .