« جلسه مجمع عمومی مؤسسین ، کلیه مؤسسین و پذیره  نویسان حق حضور و حق رأی دارند و هر سهم دارای یک رأی است » . جلسه نخست به وسیله یک نفر رئیس سنی که از بین حاضران انتخاب می گردد ، اداره می شود .

سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو نفر ناظر اقدام می گردد . انتخاب به اکثریت نسبی به عمل می آید . رئیس مجمع و ناظران از بین  مؤسسین و پذیره نویسان انتخاب می گردند ، ولی منشی جلسه ممکن است از بین آنها نباشد .

جلسات مجمع عمومی مؤسس و وظایف و نصال لازم برای رسمیت آن ، می تواند دو مورد داشته باشد : - مورد اول این که مؤسسین آورده غیرنقدی نداشته و مزایائی برای خود مطالبه کرده باشند ؛ مورد دوم این که  مؤسسین آورده غیرنقدی داشته و مزایایی برای خود مطالبه کرده باشند و یا یکی  از این دو وجود داشته باشد .