جلسه بعد از تنفس  هرگاه در مجمع عمومی ، تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود ، هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع ، می تواند اعلام تنفس کند . در این صورت باید تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد ، تعیین نماید . در این مورد به دعوت و آگهی مجدد نیاز نیست و جلسه یا جلسات بعد با همان حد نصاب جلسه اول ، رسمیت خواهد داشت .

اضافه می شود که هیأت رئیسه جلسه یا جلسات مزبور نیز همان هیأت رئیسه جلسه اول خواهد بود . مگر این که بعضی یا کلیه اعضای آن غایب باشند ، که در این صورت به انتخاب مجدد آنها از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه ، اقدام خواهد شد.