برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم شود . این صورتجلسه باید لااقل به امضای اکثریت حاضران در جلسه برسد . در تمام صورتجلسه های هیأت مدیره باید نام مدیرانی که در جلسه حضور دارند و یا غایب می باشند و نیز خلاصه ای مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ آن ذکر گردد . نظر هر یک از مدیران حاضر در جلسه که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه ،  مخالف باشد ، باید در صورتجلسه نوشته شود .