شرکتهای خارجی که در خارج از ایران به ثبت رسیده و تاسیس شده اند می توانند در ایران نیز شعبه  یا نمایندگی داشته باشند البته این شعبه تنها در تهران می تواند به ثبت برسد.

مدارک لازم جهت تاسیس شعبه در ایران عبارتند از:

نسخه تایید شده تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره ( در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره )در رابطه با تاسیس شعبه در تهران

داشتن قرارداد با یكی از وزارتخانه ها یا نهادهای انقلابی و یا مجوز از یكی از وزارتخانه ها.

اساسنامه تایید شده شركت

اظهار نامه مصدق شركت

وكالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و تعیین حوزه اختیازات نماینده .

ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان فارسی و با مهر قوه قضائیه لازم می باشد.پس از ثبت الکترونیک مدارک فوق به همراه ترجمه آنها  به كارشناس ارجاع می شود كارشناس پس از بازبینی كامل تایید یا رد مدارک را اعلام می دارد ،در صورت تاییدیه لازم است هزینه ثبت پرداخت گردد و پس  از این کار كارشناس دستورثبت نمایندگی را  صادر می نماید. پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه ، آگهی ها به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوط به درج آگهی، متن آن  به روزنامه های كثیر الانتشار ارسال و یك نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه واحدی از یک شرکت است که می تواند فروش و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با دفترمرکزی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت اصلی یا شرکت مادر مشخص می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده دفتر مرکزی یا شرکت مادر خواهد بود.

در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل درایران ( اساسا" لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس توافق نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی و مالی  نماینده برعهده خودش خواهد بود.

 مدارک لازم جهت ثبت شعبه نمایندگی خارجی:

1- اصل گذرنامه نماینده شرکت خارجی

2- امضاء وکیل ذیل وکالتنامه در صورت انجام کار توسط وکیل یا نماینده ایرانی

3- کپی برابر اصل و نسخه  اصلی  قرارداد نمایندگی  تنظیم شده با شرکت خارجی

4- اصل و تصویرشناسنامه نماینده (شخص حقیقی) برابر اصل

5- آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

6- ارائه مدارکی دال بر سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امورپیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

7- کپی برابر اصل و اصل اساسنامه شرکت خارجی ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط در کشور مبدا

8- گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و بیان دلایل و لزوم اخذ نمایندگی

9- آخرین گزارش مالی مصدق شرکت خارجی

10- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی

11- تصدیق مدارک ثبت شرکت خارجی در سفارت

12- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی

13- تمامی  اسناد شرکت خارجی پس از تائید مرجع ذی صلاح (مانند اداره ثبت شرکتها) و تائید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تائید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور نیز برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تائید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد .

مدارك  لازم جهت ثبت شرکت نماینده شرکت خارجی:

1- کپی برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

2- کپی برابر اصل اساسنامه و روزنامه رسمی  شرکت متقاضی ثبت نمایندگی

3- روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات  انجام شده مخصوصا در مورد مدیران

4- ارائه  مدارکی دال بر سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

6- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

7- گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

8- آخرین گزارش مالی تائید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی که  به تائید حسابرس برسد.

9- اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی

شرایط اخذ نمایندگی خارجی

 بازرگانان،  فعالان  عرصه های اقتصادی و نمایندگان شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونا" شرکت معتبری شناخته  می شوند ، منوط بر عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در مواردی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود در محدوده قوانین، ضوابط و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود  مبادرت کنند .

تبصره: آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید  در ذیل به این آیین نامه اشاره می کنیم:

ثبت نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکتها ی خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونا" شرکت معتبری شناخته  می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشورمورد تابعیت می توانند در حوزه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند .

آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است :

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی – مورخ سال 78 هیات وزیران  به شرح زیر است :

ماده 1- شرکتها ی خارجی که در کشور محل ثبت خود قانونا" شرکت معتبری شناخته  می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشورمورد تابعیت می توانند در حوزه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود مبادرت کنند:

1-ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یاخدمات شرکت خارجی .

2-اجرایی نمودن  قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود .

3-بررسی و ایجاد زمینه مناسب  برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .

4-همکاری با شرکتهای فنی ومهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث .

5-افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران .

6-ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و تکنولوژی.

7-انجام فعالیت های که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .

ماده 2- شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می دهد . فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .

ماده 3-شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی ارائه نماید :

1-اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط .

2-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت .

3-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .

ماده 4-نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی و حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است . نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحب نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت .

ماده 5-اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمع فاسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند :

1-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده 4 این آیین نامه .

2-مدارک شناسایی شخص متقاضی : برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزر مراجع ذیربط.

3-ارائه سابقه فعالیت شخصی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی .

4-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزر مراجع ذیربط .

5-گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی .

6-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی .

7-معرفی وزارتخانه ذیربط .

ماده 6-اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتها ی صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه و یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .

تبصره –شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود 6 ماه مهلت دارند که نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدم نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند .

ماده 8-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند . حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی –مصوب 1372- اعلام نشده است .

توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند ، انجام می گیرد .

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه باید توسط یکی یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آها شرکتهای خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه در  ایران از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3و5 این آیین نامه را به دستگاه های ذیربط ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند .

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

  ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود،  شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه  و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

 1- ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

2- انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .

4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

5- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.

6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.

7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

 ماده 2-  شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ،  انجام مي دهد.  فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.

1- اساسنامه  شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.

3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع  و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده 4-  نماينده شركت خارجي ،  شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف  شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه  درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4)  اين آيين نامه .

2- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ،  اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.

3- ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.

4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ،  آگهي تاسيس و آخرين  تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و  ضرورت اخذ نمايندگي.

6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي

7- معرفي وزارتخانه ذيربط.

 ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

تبصره -  شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود،  6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه  آن اقدام نمايند.

ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده 8- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط  ارسال دارند.  حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه  اجرايي تبصره 4  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان  حسابدار رسمي – مصوب 1372 – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي  مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند،  انجام مي گيرد.

ماده 9- اداره امور شعبه يا نمايندگي  ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده 10- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها  شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ،  در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند،  اطلاعات و مدارك موضوع مواد 3 و5 اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

3 - مدارک و مستندات لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی و فرمهای مربوطه

نکته : در صورت وجود مغایرت در شماره فراگیر اشخاص خارجی با فیلد مربوطه در سامانه جامع ثبت شرکت ها ، به سازمان مالیاتی جهت رفع ایراد مراجعه شود .

1.       3   اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی

1.       در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

2-درخواست کتبی شرکت مادر

3-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

4-گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

•        اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

•        تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران

•        تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه

•        برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

•        نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه

5-  ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

         6-تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.

        7-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

1.       3 اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی

       1-در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

2- درخواست کتبی شرکت مادر

1.       اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

2.       گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

•        اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

•        تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران

•        تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده

•        برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

•        نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی

1.       ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده 6 آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

2.       تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.

7 - چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

8-گزارش فعالیت نمایندگی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب 1372) اعلام نشده است، باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.