تعریف موسسات غیرتجاری

1-موسساتی که هدفشان منافع برای خود اعضا نباشد.

2-موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی برای اعضا  باشد.

موسسات غیرتجاری اشخاص هستند در قالب حقوقی که در جهت امور خدماتی، پژوهشی و مطالعاتی مشغول هستند و بر خلاف شرکت های تجاری جنبه بازرگانی ندارند، موسسات غیرتجاری به 2 بخش تقسیم می شوند: انتفاعی و غیرانتفاعی.

مقصود و هدف قانون گذار از ثبت موسسات غیرانتفاعی، اشخاص حقوقی می باشند که تشکیل و ایجاد آنها جلب منافع و سود بین اعضا موسسانشان می باشد. و در خصوص موسسات انتفاعی باید گفت که در جهت تقسیم سود حاصل شده برای تشکیلات می باشد مانند(انجمن ها، سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی) که جهت تشکیل می بایست از سازمان ها نهادها و وزارتخانه های مربوطه مجوزات ثبت حاصل شود.

موسساتی که هدف از تاسیس و تشکیل آن ها کسب درآمد و یا سود نمی باشد موسسات انتفاعی نام دارند مانند موسسات ( خیریه ،انجمن ها ) در این موسسات در قبال ارائه هرگونه خدمات وجهی دریافت می شود.

شرایط و مراحل ثبت موسسات

فرایند کلی و اطلاعات ثبت موسسه را می توانید از کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل دریافت نمایید

به زودی کلیه فرآیند و مراحل ثبت به طور کامل  در دسترس شما قرار خواهد گرفت.(با عرض پوزش)